Logo De Haagse Maatschap
Wilt u contact met ons opnemen?
Contactpersoon: Aysien Zondervan
Tel: (070) 3024444
Email: contact@dehaagsemaatschap.nl

Wat is De Haagse Maatschap?

bekijk op youtube

De Haagse Maatschap is een samenwerkingsverband van Haagse maatschappelijke organisaties. In De Haagse Maatschap werken zij sinds begin 2010 samen aan passend onderwijs, zodat vrouwen niet langer per toeval de juiste opleiding volgen, maar als gevolg van een dekkend en toegankelijk aanbod.

"Een maatschap is een samenwerkingsvorm tussen 2 of meer personen (‘maten’) die ieder iets inbrengen (arbeid, geld of goederen). Het voordeel hieruit wordt gedeeld".

De Haagse Maatschap verwijst naar de samenwerking tussen de betrokken organisaties en naar de inspanningen van deze instellingen om vrouwen meer te laten participeren in de maatschappij, in dit geval de Haagse samenleving.

Wie zijn De Haagse Maatschap?

De Haagse Maatschap is een initiatief van ROC Mondriaan, Stichting Yasmin, Stichting MOOI, Stichting Importante, Zebra en Stichting JSO (voorheen Stichting Meander) Anno 2012 is het netwerk flink uitgebreid.

Doelstelling van De Haagse Maatschap

In De Haagse Maatschap wordt gewerkt aan structurele samenwerking tussen toeleiders naar en aanbieders van scholings- en opleidingstrajecten. Dit moet een bijdrage leveren aan een overzichtelijk, goed toegankelijk en helder aanbod van scholing voor vrouwen in Den Haag.

Daarnaast worden met instellingen afspraken gemaakt over de toeleiding en begeleiding van vrouwen.

Voor veel organisaties in de Haagse Maatschap geldt, dat zij ook met mannen werken. Uiteraard streven alle partners ernaar om ook het aanbod voor mannen te verbeteren.

 

Ontstaansgeschiedenis


Drempels wegnemen

Vrouwenorganisaties constateerden rond 2008 dat veel Haagse vrouwen graag hun kansen op de arbeidsmarkt wilden vergroten door het volgen van een (beroeps-)opleiding. Toch lukte het veel van hen niet om een opleiding te starten of af te maken. Nog moeilijker leek het om een baan of stage-/leerwerkplek te vinden. Veel vrouwen ervoeren drempels om de stap naar beroeps- en volwassenenonderwijs te maken.

De drempels die Haagse vrouwen ondervonden bij toetreding tot onderwijs hadden te maken met factoren als: kosten en aanbod van opleidingen, taalniveau, vooropleiding, vaardigheden, waardering van diploma’s, kinderopvang, combinatie van opleiding, gezin, familie en werk.


Succesvolle methodieken structureel inzetten

Vrouw, moeder van 2 kinderen, universitair opgeleid in land van herkomst, postmedewerker bij TNT. Ze wil zich verder ontwikkelen, zodat ze werk kan vinden op haar niveau, maar ze weet niet goed hoe ze dit aan moet pakken. Na trainingen en individuele begeleiding bij een vrouwenorganisatie, is ze succesvol student boekhouden aan het ROC Mondriaan. Via deze weg kan zij zich verder ontwikkelen op de arbeidsmarkt.

Er werden bij diverse organisaties in de stad succesvolle initiatieven genomen om vrouwen te stimuleren, te trainen en te begeleiden richting scholing en werk. Maar deze ervaring kon nog voor veel meer vrouwen worden ingezet. Het aanbod was nog te versnipperd en incidenteel.

Afzonderlijke organisaties organiseerden projecten en een passend aanbod voor de doelgroepen, maar van samenwerking was maar af en toe sprake en berustte op toeval. Hierdoor wisten vrouwen die wilden werken of leren niet op welk moment ze waar terecht konden om zich verder te ontwikkelen. Succesverhalen waren daardoor helaas nog eerder gevolg van toevallige deelname aan trajecten dan van een samenhangend aanbod.

Ketenaanpak

De Haagse Maatschap werkt vanaf 2010 aan een sluitend aanbod dat rekening houdt met specifieke knelpunten bij arbeidsmarkttoetreding van vrouwen. Samenwerking in de keten moet zorgen voor een goed toegankelijk aanbod en betere doorstroming van vrouwen naar onderwijs/arbeidsmarkt.


Vrouwen in cijfers

11.500 vrouwen in Den Haag krijgen op dit moment een bijstandsuitkering. Daarnaast telt Den Haag nog eens 41.400 niet werkende laag opgeleide vrouwen zonder uitkering.

53 % (89.000) van de vrouwen in Den Haag is niet economisch zelfstandig (economisch zelfstandig ben je als het inkomen hoger is dan 70% van het netto minimumloon - €800).

Investeren in een gedegen aanbod voor zowel uitkeringsgerechtigden als niet-uitkeringsgerechtigde vrouwen levert aanzienlijk maatschappelijk rendement op: zowel door bevordering van uitstroom uit een uitkering als door preventie van terugval in een uitkering na een eventuele scheiding.

Gemeente Den Haag 2011Werkwijze 2010-2012

In de eerste 3 jaar van De Haagse Maatschap werd als volgt gewerkt.

Verantwoordelijkheidsstructuur:

verantwoordelijkheidsstructuur

Stuurgroep

De stuurgroep bestond uit vertegenwoordigers van ROC Mondriaan, welzijnsinstellingen MOOI en Zebra en vrouwenorganisaties Yasmin en Importante. Meer info

Zij waren verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen door de uitvoering van een maatregelenpakket en het in gang zetten van interne acties binnen hun organisaties. Knelpunten werden gezamenlijk opgepakt.

Coördinator

De Haagse Maatschap werd gecoördineerd door Louke Vianen. Zij opereerde als aanjager, intermediair, adviseur en regisseur. De coördinator legde voor haar werkzaamheden verantwoording af aan de stuurgroep van De Haagse Maatschap.

Bekostiging

De gemeente Den Haag, dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn, afdeling Welzijn was opdrachtgever en subsidieerde de coördinatie van het samenwerkingsverband gedurende 3 jaar (looptijd januari 2010 - december 2012).

Werkgroep

De werkgroep van de maatschap bestond uit vertegenwoordigers (op uitvoeringsniveau) van organisatie die vrouwen begeleiden naar vrijwilligerswerk, scholing en arbeid. In 2010 verzamelde de werkgroep casussen, benoemde knelpunten en zette deze om naar een maatregelenpakket.

Vanaf 2011 werden in de werkgroep casussen besproken, verbanden gelegd, werd informatie uitgewisseld en waar mogelijk samengewerkt. Meer info

Breder samenwerkingsverband

Om De Maatschap niet geïsoleerd te laten bestaan, werd het basisnetwerk van maatschappelijke organisaties uitgebreid met relevante partners die zich op basis van casuïstiek en bijbehorende maatregelen committeerden aan de doelstelling van De Haagse Maatschap. Meer info

Zo nam Ontmoeting Buitenlandse Vrouwen (OBV) het voortouw voor het realiseren van een inzichtelijke taalketen. Behalve de bekende partners uit De Maatschap sloten Johan de Witt Scholengroep, Gilde Samenspraak, Sagènn, MOC Heilig Hart, de Haagse Hogeschool en de Bibliotheek Den Haag aan bij dit initiatief.

Kamer van Koophandel, de Kleine Coöperatie en andere ketenpartners sloten aan bij overleg over ondernemerschap en bestaande (vrouwen-) fondsen, het Steunpunt Studerende Moeders en Stichting Samenwerking Sociale Fondsen (SSSF) praatten mee over de oprichting van een studiefonds.

Kinderopvanginstellingen gaven input tijdens een themabijeenkomst over knelpunten in de kinderopvang en het Haags Centrum Onderwijsontwikkeling (HCO) ontwikkelde een voorlichtingsmodule over dit thema.

De verschillende diensten van de Gemeente Den Haag ten slotte, sloten aan bij overleggen voor afstemming met de beleidskaders.

Kortom: verschillende partners zetten hun kennis, netwerken en posities in ten behoeve van het maken van werkplannen en het oplossen van knelpunten in de keten. Waar de partners gezamenlijk niet tot oplossingen kwamen, werd contact gezocht met de betrokken wethouders en gemeenteraadsfracties.

Voor een uitgebreide methodiekbeschrijving en een overzicht van resultaten en samenwerkingsafspraken zie Stand van zaken.


Werkwijze: werkwijze
 

Hoe werkt De Haagse Maatschap vanaf 2013


Eind 2012 loopt de driejarige opdracht en subsidiëring van De Haagse Maatschap af. Het samenwerkingsverband blijft bestaan, maar gaat ook een nieuwe fase in, waardoor een aantal veranderingen in de werkstructuur zal plaatsvinden.

  • De coördinerende taken worden per 2013 ingebed bij PEP.

    PEP draagt samen met de partnerorganisaties van De Maatschap zorg voor de continuïteit van het proces.
  • Stichting Lezen en Schrijven zal vanaf 2013 tijdelijk een ondersteunende rol vervullen bij de coördinatie van de taalketen. Overdrachtsdocument taalketen (pdf)
  • De werkgroep blijft in haar huidige vorm bestaan.

    Op dit moment participeren de volgende organisaties in de werkgroep: ROC Mondriaan, MOOI (Moedercentrum De Koffiepot en Vadercentrum Adam), Zebra (buurtcentrum Parada), Stichting Yasmin, Stichting Importante, Vluchtelingwerk Zuidvleugel, HOF, VÓÓR Welzijn, Matroesjka (Schroeder), Mara, Wereldvenster, Ouderenschoolplus, Capabel Taal en Capabel VrouwenVakSchool (VVS), Dienst Openbare Bibliotheken Den Haag en het Werkplein.
  • De stuurgroep is inmiddels omgetoverd tot een strategisch overleg. Naast Yasmin, Importante, ROC Mondriaan, Zebra en MOOI zijn OBV en Matroesjka aangesloten.
  • Daarnaast pleit De Haagse Maatschap er eind 2012 voor dat de gemeente vanaf 2013 minimaal 4x per jaar een signaleringsoverleg organiseert met het maatschappelijk middenveld om beleid en praktijk af te stemmen en knelpunten in de praktijk gezamenlijk te vertalen naar beleid.

Waar nodig voor verbetering van de keten, wordt net als de afgelopen jaren contact gezocht met raadsleden en wethouders.

Beoogde samenwerkingsstructuur per 2013:

 

Partners

Aan De Maatschap is een breed scala van organisaties verbonden. Sommige organisaties zijn actief betrokken bij de afstemming en uitvoering van aanbod. Andere organisatie participeren ad hoc als gesprekspartner, als klankbord of nemen contact op voor advies bij samenwerking.

Capabel Taal www.capabeltaal.nl
Meedoen in Nederland, daar draait het om bij Capabel Taal. En zeker als je aan het werk bent. Capabel Taal wil de mogelijkheden van inburgeraars versterken met een gedegen kennismaking met de Nederlandse samenleving. En met een betere beheersing van de Nederlandse taal. Een goede kennis van de Nederlandse samenleving en de Nederlandse taal vergroot de kansen op sociaal gebied en op de arbeidsmarkt.
Namens Capabel Taal is Tineke de Groot betrokken (werkgroep) bij De Haagse Maatschap.  

Capabel Vrouwen Vak School www.capabelvvs.nl
Na het inburgeren biedt Capabel VVS cursisten voor de duur van 18 maanden een opleiding en stage Zorg en Welzijn op MBO niveau 2 aan. Het gaat hierbij om (vrouwelijke) cursisten die het inburgeringstraject succesvol hebben afgesloten, maar die onder andere door taalproblemen niet verder komen op de arbeidsmarkt. Als de cursisten niveau A2 hebben, dan volgen zij een extra dag per week les om niveau B1 te bereiken en zo de kansen op het succesvol afsluiten van de opleiding en het vinden van een baan zo groot mogelijk te maken. Naast de lessen op school volgen de cursisten stage waar zij het geleerde in de praktijk oefenen. Deze combinatie van leren en werken, helpt de cursisten om de lesstof onder de knie te krijgen. Bij het plannen van de lessen houden we rekening met reguliere schooltijden. Daarnaast wordt de scholing zo veel als mogelijk in de woonbuurt georganiseerd, zodat het eventuele brengen en halen van kinderen goed is geregeld.
Namens Capabel VVS is Zulfiye Yilmaz (werkgroep) betrokken bij De Haagse Maatschap.  

Flextensie www.flextensie.nl
Flextensie biedt flexibele inzet van mensen die op moment van inschrijving een bijstandsuitkering ontvangen. Zij kunnen met behoud van die uitkering op flexibele basis werkzaamheden verrichten volgens de praktijk van een uitzendbureau of detacheringsbedrijf en ontvangen hiervoor een vergoeding. Flextensie voorziet opdrachtgevers snel en adequaat van passende arbeidskrachten tegen een aantrekkelijk en transparant uurtarief.
Vanuit Flextensie is Sandra van Gent betrokken bij De Haagse Maatschap.  

't Gilde Den Haag www.gildedenhaag.nl
Gilde Den Haag is een vrijwilligersorganisatie gericht op overdracht van kennis en ervaring binnen de Haagse regio. Van de ongeveer 400 vrijwilligers werken er rond de 200 binnen het project Gilde SamenSpraak Den Haag, dat werd ontwikkeld in samenwerking met Gilde Nederland. Nederlanders worden binnen dit project voor een termijn van een jaar een op een gekoppeld aan een anderstalige, die eerder een cursus Nederlands heeft gevolgd. Deze nieuwe Nederlander krijgt hiermee de gelegenheid de Nederlandse taal in de praktijk te oefenen. De koppels wonen meestal bij elkaar in de buurt en ontmoeten elkaar wekelijks op een door hen zelf te bepalen plaats en tijd. Tegelijk met het taalonderhoud leren de taalmaatjes tijdens hun vriendschappelijke omgang ook meer over elkaars cultuur.
Gilde Samenspraak werkt samen met De Haagse Maatschap aan een toegankelijk taalaanbod in de stad.  

Je Kunt Meer www.jekuntmeer.nl
De website www.jekuntmeer.nl biedt een platform/sociale kaart waar bezoekers (klanten en professionals) participatieaanbod kunnen vinden. Het aanbod bevindt zich op de gebieden van ontmoeten, doen, leren en werken. Via de speciale zoekmachine kan door de diverse doelgroepen op maat gezocht worden naar activiteiten. De website bepaalt de ‘matches’ van vraag en aanbod, waarna in één oogopslag te zien is of de geselecteerde activiteit geschikt is.
Dit initiatief sluit uitstekend aan bij de doelstelling van De Maatschap voor een helder en toegankelijk (scholings-)aanbod in Den Haag.
Vanuit JeKuntMeer is Noortje Jansen betrokken bij De Haagse Maatschap.  

JSO www.jso.nl
Met ingang van 2012 is JSO het expertisecentrum voor Jeugd, Samenleving en Ontwikkeling in Zuid-Holland. JSO ondersteunt gemeenten en maatschappelijke organisaties in de provincie Zuid-Holland bij samenlevingsvraagstukken. Voor jong en oud, in wijken, dorpen, stadsdelen of steden. Sinds januari 2012 nam JSO daarbij de werkzaamheden van Stichting Meander over.
Namens Stichting Meander was Louke Vianen betrokken bij de initiatieffase van De Haagse Maatschap. Daarnaast coördineerde zij vanaf begin 2010 tot eind 2012 De Haagse Maatschap.  

Mama en ik www.stichtingmei.nl
Stichting Mama en ik verzorgt korte opleidingstrjaecten van 3,5 maand waarbij de moeders 4 dagen per week naar school gaan. Na de opleiding kan de moeder aan het werk. Om de kans op het onderbreken van een opleiding terug te brengen, wordt samengewerkt met Jane’s bond 24 uurs duurzame kinderopvang. De kinderopvang zodanig geregeld dat de kinderen tijdens en na de opleiding bij Jane’s bond kunnen worden opgevangen.
Vanuit Mama en Ik is Joyce Leurs betrokken bij De Haagse Maatschap  

Mara www.maraprojecten.nl
Stichting Mara is een instelling voor maatschappelijk activeringswerk in de provincie Zuid-Holland. Mara stimuleert, adviseert en ondersteunt vrijwilligers die zich inzetten voor mensen in kwetsbare of achtergestelde posities, opdat díe sterker worden en verder kunnen in hun leven, samen met anderen. In dit kader vraagt Mara actief aandacht voor samenlevingsproblemen, initieert en ondersteunt ze projecten en brengt ze verbindingen tussen mensen tot stand.
Vanuit Mara is Marie-Anne van Erp (werkgroep) betrokken bij dit initiatief.  

Matroesjka – Schroeder van der Kolk www.leerwerkprojecten.nl
Matroesjka is een onderdeel van Schroeder van der Kolk en biedt verschillende educatieve- en informatieve activiteiten voor vrouwen en in het bijzonder moeders met kinderen (in de leeftijd van 2 tot 4 jaar). Matroesjka richt zich op vrouwen die een geringe maatschappelijke en psychosociale weerbaarheid hebben. Alle activiteiten zijn erop gericht om de zelfredzaamheid van de vrouwen te vergroten. De deelnemers kunnen Nederlandse les volgen, computervaardigheden opdoen, creatieve producten maken of (kinder)kleding naaien in het kunstatelier. Ook kunnen deelnemers werkervaring opdoen in de kinderwinkel, fourniturenwinkel of de bloemenexpres. Uniek van het Matroesjka-project is dat moeders hun kinderen, in de leeftijd 2 - 4 jaar, mee kunnen nemen. Kinderen worden opgevangen bij de spelbegeleiding.
Namens Matroesjka is Elsa Helgadottir (strategisch overleg) betrokken bij De Haagse Maatschap.  

Moeders Informeren Moeders (MIM) www.jongflorence.nl
MIM is een project van Jong Florence en is beschikbaar in Den Haag in de wijken Laak, Escamp, Transvaal, Regentes en Valkenbos. Vrouwen die voor het eerst moeder zijn en behoefte hebben aan informatie, advies en uitwisseling van ervaringen, krijgen één keer per maand bezoek van een vrijwilliger. De vrijwilligers zijn moeders uit de buurt. MIM is een aanvulling op de begeleiding die het consultatiebureau van Jong Florence biedt.
Vanuit MIM is Joke Mol betrokken bij dit initiatief.  

MOOI www.stichtingmooi.nl
Stichting MOOI biedt een uitgebreid pakket aan welzijnsactiviteiten voor inwoners van Den Haag (met name in het stadsdeel Escamp en Laak, en in Zoetermeer e.o.). In samenwerking met de bewoners en netwerkpartners worden vanuit verschillende locaties welzijnsactiviteiten ontplooid en diensten verricht. Daarbij zet MOOI zich op verschillende plekken in voor het welzijn van vrouwen.
Vanuit MOOI zijn Souad Filali (strategisch overleg), Inge van der Kleij, Noortje van der Kaaden (Moedercentrum De Koffiepot), Bilal Sahin en Arjen Brouwer (Vadercentrum Adam) betrokken bij dit initiatief.  

Het Maatschappelijk Steunsysteem www.mssdenhaag.nl
Het Maatschappelijk Steunsysteem (MSS) is een samenwerkingsverband van verschillende aanbieders uit de geestelijke gezondheidszorg, woonbegeleiding, arbeidsre-integratie, sociaal-culturele activiteiten en dagbesteding in Den Haag en omstreken. Gezamenlijk zoeken zij naar oplossingen voor langdurig zorgafhankelijke cliënten met een psychiatrische en/of psychosociale problematiek. Waar nodig en mogelijk benutten het MSS en De Maatschap elkaars netwerken ten behoeve van hun klanten. Daarnaast deelt het MSS haar kennis van en ervaringen met de werktafelmethodiek met De Haagse Maatschap.

Het verschil tussen de werktafels van het MSS en de werkgroep van De Haagse Maatschap is dat de Maatschap zich alleen richt op opleiding en werk (geen dagbesteding, woonbegeleiding etc.) en zich niet richt op de doelgroep GGZ-klanten. Hiermee vullen beide organisaties elkaar uitstekend aan.
Vanuit het MSS is Barbara Cornelissen betrokken bij De Haagse Maatschap.  

Ontmoeting met Buitenlandse Vrouwen (OBV) www.obvdenhaag.nl
De stichting Ontmoeting met Buitenlandse Vrouwen (OBV) is een professioneel geleide vrijwilligersorganisatie in Den Haag die tot doel heeft de zelfredzaamheid, emancipatie en participatie van geïsoleerde allochtone vrouwen in de Haagse samenleving te bevorderen. Het OBV organiseert daartoe Nederlandse les op maat in de vorm van thuislessen en coachingstrajecten (kleinschalige groepslessen) in de buurt. De lessen zijn bedoeld voor vrouwen die door omstandigheden (nog) niet naar een reguliere cursus kunnen om Nederlands te leren. De lessen worden gegeven door vrijwilligsters. Zij worden opgeleid en begeleid door een klein team van beroepskrachten. Na maximaal een jaar stroomt 65% van de vrouwen door naar (educatieve) activiteiten buitenshuis.
Vanuit OBV zijn Ingrid Suasso (strategisch overleg) en Wieke Boxsem (werkgroep) betrokken bij dit initiatief.  

Bureau Scholing Ouderparticipatie en Stichting Jeugdwerk www.ouderenschoolplus.nl
Bureau Scholing Ouderparticipatie voert in samenwerking met Stichting Jeugdwerk de cursus Ouder en School Plus uit (ook wel de cursus Nederlands voor Ouders genoemd). Deze nieuwe formule voor ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie ondersteunt allochtone peuter/kleutermoeders en moeders van basisschoolkinderen met taal, opvoeding, gezondheid en schoolzaken. De cursus is bewezen succesvol voor moeders die aan hun eigen ontwikkeling willen werken!
Vanuit Bureau Scholing Ouderparticipatie en Stichting Jeugdwerk is Margriet van der Werf betrokken bij De Haagse Maatschap.  

PEP Den Haag, Participatie Emancipatie Professionals www.pepdenhaag.nl
Importante, HOF, CIPO en MantelZorg Den Haag vormen per 1 januari 2013 gezamenlijk PEP. PEP wordt een innovatief kennis- en expertisecentrum dat professionals ondersteunt bij participatie- en emancipatiebevorderende activiteiten.
Vanuit PEP zijn Charlie Ortega (strategisch overleg) en Aysien Zondervan (coördinatie) betrokken bij dit initiatief.  

ROC Mondriaan www.rocmondriaan.nl
ROC Mondriaan is een Regionaal Opleidingen Centrum in de regio Haaglanden. Zij participeert in De Haagse Maatschap vanuit haar rol als aanbieder van middelbaar beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en functiegerichte trainingen. Daarbij bevordert het ROC arbeidsmarkt- en/of maatschappelijke deelname.
Vanuit ROC Mondriaan zijn Marijke Nuiver (strategisch overleg) en Monique van der Water (werkgroep) betrokken bij dit initiatief.
 

Taal voor het Leven www.lezenenschrijven.nl/taalvoorhetleven
Taal voor het Leven is een proefprogramma waarbij in zes regio’s, waaronder de regio Haaglanden, wordt onderzocht of er meer manieren zijn om laaggeletterden te bereiken en hen te helpen naar een hoger lees –en schrijfniveau. Taal voor het leven verbindt hiervoor de wereld van vrijwilligers die cursisten vinden, enthousiasmeren en begeleiden en de wereld van professionele docenten die naast lesgeven ook vrijwilligers ondersteunen en opleiden. Taal voor het Leven maakt goede –en nog te ontwikkelen- opleidingsmaterialen gratis beschikbaar en versterkt het regionale netwerk.
Namens Taal voor het Leven/ Stichting Lezen en Schrijven is Salah Al-Haidari betrokken bij De Haagse Maatschap.  

Vluchtelingenwerk Zuidvleugel www.vluchtelingenwerkzuidvleugel.nl
Vluchtelingenwerk behartigt belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. Vanuit die rol heeft zij ervaring bij de begeleiding van vluchtelingen naar (vrijwilligers-)werk en opleidingen.
Vanuit Vluchtelingenwerk Den Haag zijn Margriet ten Hove (strategisch overleg) en Margreet ter Mors (werkgroep) betrokken bij dit initiatief.
 

VÓÓR Welzijn www.voorwelzijn.nl
VÓÓR Welzijn is een vernieuwende en resultaatgerichte organisatie voor zorg, opvang en welzijn in de gemeente Den Haag en regio Haaglanden.
VÓÓR Welzijn is actief in de stadsdelen Segbroek, Loosduinen, Haagse Hout, Ypenburg en Leidschenveen en biedt ondersteuning en begeleiding voor kwetsbare Hagenaars en faciliteert mogelijkheden voor ontmoeting en activering. VÓÓR Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor bewoners in de wijk en gaat uit van ontplooiingskansen voor iedere Hagenaar.  

Wereldvenster www.wereldvenster.nl
Stichting Wereldvenster is een educatief centrum en heeft als hoofdtaak het verzorgen van cursussen, die asielzoekers en vluchtelingen ondersteunen bij het opbouwen van een nieuwe toekomst in Nederland, in een ander land of in het land van herkomst. Het gaat er daarbij om dat mensen zich blijven ontwikkelen en blijven geloven in hun eigen kunnen.
Naast het educatieve aanbod worden er buitenschoolse activiteiten georganiseerd. Activiteiten die ontmoeting en ontspanning bieden en activiteiten die de kennismaking met de Nederlandse samenleving bevorderen. Met specifieke projecten speelt Wereldvenster in op vragen van de doelgroep.
Vanuit Wereldvenster zijn Eric van Veldhoven, Bernadette van Beurden en Margriet Tielen (werkgroep) betrokken bij dit initiatief.  

WInWIde / AlleTonenTafels (ATT) www.winwide.nl
WINWIDE bevordert Integratie, Emancipatie en Participatie en zij creëert ruimte voor de ontwikkeling van een harmonieuze samenleving. Dit doet zij onder andere door middel van interactieve AlleTonenTafels (ATT). De AlleTonenTafels organiseren inhoudelijke discussie-Tafels in luisterrijke bijeenkomsten waar hoger opgeleide autochtone en niet-autochtonen aandacht geven aan maatschappelijke onderwerpen. Multiculturele werkgroepen werken samen in de AlleTonenTafels en bereiden onder professionele begeleiding de samenkomsten voor. De werkgroepleden volgen zo hun eigen, individueel leertraject.
Vanuit WInWIde is Sandra Fransz betrokken bij De Haagse Maatschap.  

Yasmin www.stichtingyasmin.nl
Stichting Yasmin is een educatief-cultureel centrum voor allochtone vrouwen in Den Haag. Yasmin biedt een ontmoetingsplaats waar vrouwen sociale contacten kunnen opdoen en zich verder kunnen ontwikkelen. Stichting Yasmin participeert in De Haagse Maatschap vanuit haar kennis van maatschappelijke participatie van vrouwen uit Turkije, Marokko en Arabisch sprekende landen.

In 2012 en 2013 zal Stichting Yasmin een omslag maken naar een participatiecentrum voor alle vrouwen in Den haag die zich willen oriënteren op een opleiding of werk.

Vanuit Stichting Yasmin zijn Nermin Altintas, Rozemarijn van de Kerk (strategisch overleg) en Latifa Khaoulani (werkgroep) betrokken bij dit initiatief.  

Zebra www.zebrawelzijn.nl
Zebra participeert in De Haagse Maatschap als organisatie voor brede maatschappelijke ondersteuning die opereert in de wijken Centrum, Schilderswijk en Transvaal in de gemeente Den Haag. Zebra zet zich in om de zelfstandigheid van mensen te vergroten. Zij biedt een veilige omgeving, waarin zij klanten helpt om zo goed mogelijk te functioneren in de maatschappij. Zodat ze op eigen kracht verder kunnen gaan.
Vanuit Zebra zijn Conny van den Berg (strategisch overleg) en Joke van Gemmert (werkgroep) betrokken bij dit initiatief.

De Bibliotheek Den Haag en het Werkplein nemen deel aan de werkgroep en het taalketenoverleg en denken mee in het oplossen van knelpunten.

 

Wat heeft De Haagse Maatschap in gang gezet?

Onze nieuwsbrieven houden u op de hoogte van de ontwikkelingen in De Haagse Maatschap.

Nieuwsbrieven: Documenten:

Taal en inburgering
Keten (welzijn,) onderwijs/arbeidsmarkt
Welzijn
Studiefonds
Kinderopvang
 
Wilt u ons bezoeken?
Riviervismarkt 2
2501 HE Den Haag
Wilt u contact met ons opnemen?
Contactpersoon: Aysien Zondervan
Tel: (070) 3024444
Email: contact@dehaagsemaatschap.nl
Wilt u ons iets toesturen?
De Haagse Maatschap
Postbus 10240
2501 HE Den Haag